top of page

Pwogram ak sèvis

Sant ayisyen an nan Evansville pote plizyè kalte sèvis pou ede kominote Ayisyen an nan Evansville epi pataje kilti nou ak kominote ki pi laj la.

IMG_0395.jpeg
IMG_1617.jpeg

Kòman nou ka ede

Nou ofri yon kantite sèvis bay kominote ayisyen an. Gade kalandriye nou pou pwochen evenman ki pral rive oswa pwograme yon randevou pou n ka asiste w dirèkteman.

Klas Anglè (ESL)

Nou fè patenarya ak Vincennes University pou n ka bay klas anglè. Nou kapab refere nou tou ak kèk
lòt klas anglè.

Referans pou resous

Anplwaye nou an kapab refere w a resous selon bezwen w. Si w bezwen èd n ap kontan oryante w
nan bon direksyon.

Ed pou jwenn djòb

Nou kontan pou n bay yon kantite sèvis pou djòb, pou ede kliyan nou yo jwenn konpetans pou djòb,
referans, fòmasyon pou ka fè cv ak lòt bagay.

Sèvis entèpretasyon

Nou ede w planifye sèvis entèprèt sizoka ou ta gen yon randevou. Nou bay biznis yo ak òganizasyon
yo sèwvis sa a tou.

Aprann sèvi ak òdinatè

Nou fè seminè regilyèman pou ede kliyan nou yo aprann teknik de baz pou sèvi ak yon konpitè.

Asistans pou sèvis imigrasyon

Nou fè seminè regilyèman sou koze imigrasyon pou n ka bay kliyan nou yo enfòmasyon sou koze
imigrasyon ak ki etap yo ka suiv pou yo vin sitwayen ameriken.

IMG_1593.jpeg

Pwograme randevou

bottom of page