top of page

Fason w ka ede

Sant Ayisyen nan Evansville la, konte sou sipò laj kominote nou an ak patenarya pou ede ayisyen yo
jwenn aksè a resous ki nesesè tankou tradiksyon, fòmasyon pou djòb, ak swen sante. Gen plizyè
fason ou ka ede : ou ka fè don, ou ka fè volontarya, ou kapab vini yon patnè kominotè tou.

Fè don

Fè don jodia pou w ede, pote sipò ki nesesè pou ayisyen ki nan zòn Evansville la. Klike lyen ki anba a
pou w fè yon don nan fon nou an atravè sponsò nou United Way of Southeastern Indiana.

Nou aksepte tou don ki fèt sou fòm 

  • Manje 

  • Rad ki pa twò ize 

  • Materyèl eskolè

  • Pwodui pou bebe

385066633_284870561180827_5361595455258537652_n.jpg
Become a Sponsor

Patnè kominotè

Nou gen kapasite pou n aplike pwogram nou an epi ede gras a sipò anpil patenè kominotè nou
genyen toupatou nan Tri-state. Si w enterese vin yon patenè kominotè pou sant nou an, silvouplè
ranpli fòm sa ki anba a.

IMG_1942.jpeg

Vin tounen yon patnè kominotè

Learn more about partnering with the Haitian Center of Evansville by filling out the form below. 

Thanks for submitting!

Fè Benevòl

Tounen yon Benevòl epi ede kenbe sèvis nou ap bay kominote ayisyen an. Benevòl nou yo ede nou
nan òganize evenman, nan tradiksyon, ak lòt ankò. Se yon bon chemen pou ayisyen retounen bay lòt
sa yo te jwenn oswa pou etidyan fè tan sèvis yo bezwen fè.

Pou aprann plis sou posiblite pou w fè benevòl ranpli fòm sa a.

344865602_1385689558953603_2681218080332800244_n.jpg
bottom of page