top of page
IMG_1614.jpeg

The Haitian Center of Evansville helps Haitians with... 

Sant Ayisyen nan Evansville ede Ayisyen ak … resous, referans, swen sante ak asistas pou fanm ansent

Konpetans pou travay

Depo manje ak rad

Abri nan ka ijans

  • Healthcare & pregnancy assistance
  • Job skills 
  • Food pantries & clothing banks
  • Emergency shelter
Haiti Resource Center.png

Misyon nou

Misyon nou  se pote resous bay kominote ayisyen kap viv Evansville ak lòt zòn ki sou kote l yo nan yon  sèl kote. Resous sa yo ap pèmèt yo vin endepandan, l ap pèmet yo viv pi byen epi lap ankouraje devlopman kominote a pi devan

Sèvis nou bay

Sant ayisyen nan Evansville la bay plizyè kalite sèvis  pou ede kominote ayisyen an grandi e pwospere. Kèk nan sèvis sa yo se:

344906020_1185601992151564_6273529972593509923_n.jpg

Kou anglè ESL

Aprann angrè nan youn nan TRI-state yo. Pa twò lontan gen klas k ap
louvrinan lokal sant nou an.

IMG_1803.jpeg

Referans resous

Pran enfòmasyon sou resous ki disponib, ladann “food pantries”, kay ki disponib, ak swen sante. Anplwaye nou yo pale kreyòl e yo pare pou gide w nan bon
direksyon.

IMG_9398.jpeg

Asistans pou djòb:

Aprann plis de opotinite ki genyen pou djòb epi jwenn èd pou w fè cv wak pou w chèche konpetans.

IMG_1616.jpeg

Sevis entèprèt

Planifye pou w ka jwenn èd yon entèprèt nan randevou. Biznis ak
òganizasyon ka jwenn sèvis nou tou.

IMG_2881.jpeg

Byenvini nan Evansville

Evansville akeyi kominote ayisyen nou an ak 2 bra louvri. Yo te kapab rete nenpòt lòt kote nan Etazini
men anpil ladan yo chwazi Evansville. Pandan kominote nou an ap grandi, se responsablite nou pou
montre nou rekonesan pou desizyon sa a yo pran pou vin antre nan kominote nou an. Anplis de sa,
nap pote sipò ki pou fè sejou yo a ak reenstalasyon yo a pi fasil ke posib. Konsa yap kapab rete nan
kominote nou an.

IMG_0395.jpeg

Tounen yon patnè

Kontak

Thanks for submitting!

Vini fè patenarya ak Sant Ayisyen an epi ede kominote nou an grandi. Patnè nou yo sipòte misyon nou pou amelyore kalite lavi ayisyen k ap viv nan Evansville, epi jwenn plis resous pou pwòp kliyan pa yo. Kontakte nou jodi a pou w ka jwenn plis enfòmasyon sou ki fason ou kapab vini youn nan patenè kominotè nou yo.

bottom of page